Doporučenie ÚVZSR

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov prípadne výskytom porúch na rozvodnom potrubí.

Problémy s kvalitou pitnej vody je možné riešiť dodatočnou úpravou pitnej vody v mieste spotreby použitím rôznych zariadení zameraných na odstránenie konkrétneho znečistenia. V závislosti od charakteru znečisťujúcej látky v pitnej vode je však treba citlivo zvážiť vhodný typ filtračného zariadenia, ktorý so správnou obsluhou môže byť v niektorých prípadoch racionálnym riešením konkrétnych miestnych problémov s kvalitou vody.

Rovnako v oblastiach, kde nie je zabezpečené hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu a kde jestvujúce individuálne vodné zdroje nezaručujú požadovanú kvalitu vody, je možné na doúpravu vody použiť vhodné filtračné zariadenie.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik SR, v.r.

Filtrácia pitnej vody CELESTE  EIP Pro spĺňa vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č.550/2007 Z.z., na úpravu pitnej vody. Mineralizácia vody ostáva zachovaná !