Celeste Projekt Pitný režim pre zamestnancov

Jednou z povinností zamestnávateľa je podľa § 6, odseku 3, písmena b, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim na pracovisku.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne:

 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia

O problematike pitného režimu je usmernenie aj v § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Pri záťaži teplom je pitný režim realizovaný dopĺňaním dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu.

Pri záťaži teplom zabezpečuje zamestnávateľ zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.

Zamestnávateľ zabezpečuje:

 • pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním; minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je uvedené v prílohe č. 4 príslušnej vyhlášky,
 • ak je teplota prostredia 4 °C a nižšia, najmenej pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny.

Prehľad niektorých vhodných ochranných nápojov: 

a) nápoje chladné (približne 15°C) 
     – pitná voda 
     – bylinkové čaje, ovocné čaje, šťavy 
     – vhodné minerálne vody s obsahom Na do 100mg/l (chloridouhličitanové až hydrouhličitanochloridové, chloridosódne, kyselky hydrouhličitanové)  
     – sódová voda v množstve 2 l na osobu a zmenu celkom, t. j. vrátane sódovej vody zahrnutej prípadne v nápojoch občerstvujúcich 
b) nápoj vlažný (približne 22°C) 
c) nápoje chladené (sú vhodné ako nápoje občerstvujúce) 
     – vhodné stolové minerálne vody 
     – sódová voda s vhodným sirupom 
d) nápoj horúci (presné rozmedzie teplôt sa nepredpisuje) 
     – čaj (zvlášť pre prácu s tepelným zaťažením vo vlhkom prostredí).

Náklady zamestnávateľa spojené so zabezpečením pitného režimu svojich zamestnancov v súlade s podmienkami určenými v zákone o BOZP sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov

Množstvo tekutín stratených potením a dýchaním počas práce v mimoriadnych pracovných podmienkach sa vypočíta podľa prílohy č. 4 príslušnej vyhlášky.

 

 

Zdroj:

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
 • Inšpektorát práce
Pitný režim pre zamestnancov

Celeste ponúka pre firmy výhodné riešenie pitného režimu pre zamestnancov

S využitím dotácie Celeste EUŽP pre znižovanie PET odpadu vybavíme vašu kanceláriu profesionálnym filtračným zariadením.

Na výmenné filtračné náplne, o ktorých intervaly výmeny sa starajú pracovníci firmy Celeste, možnosť získať dotáciu v hodnote 40% na neobmedzenú dobu. 

Upravená voda Celeste spĺňa všetky kritéria stanovené Ministerstvom zdravotníctva. Má kojeneckú kvalitu, výnimočnú chuť, čerstvosť a obsah minerálov ostáva nezmenený.

V rámci informačnej kampane možnosť skúšobného využitia filtračného zariadenia na 7 dní s doplatkom 0 €, ktorý nainštalujú aj deinštalujú pracovníci firmy Celeste.

EIP

EIP je označenie exluzívnej prísady vo filtroch  použitých v enviro projekte. Celeste EIP zloženie zvyšuje účinnosť filtrácie a jej vplyv na zdravie človeka.
EIP vo filtri pôsobí na zvýšenie pozornosti, tvorivosti a preto je vhodná pre študentov. Pôsobí blahodárne na tráviací a nervový system.
EIP filtrácia je vhodná pre  alergikov, celiatikov, pri cukrovke a srdcovocievnych ochoreniach.

Filter EIP PRO

Voda sa pretečením cez aktívne prírodné horniny filtra prefiltruje podobne ako pramenitá voda.

Filtračná vložka sa mení každý rok a má dostatočnú kapacitu pre veľkú rodinu alebo menšiu kanceláriu. 

 • neodoberá vode minerálne látky
 • zachytí viac ako 103 škodlivých látok
 • je rýchlo prietoková a baktériostatická
 • obsahuje špeciálne EIP zloženie filtra
 • bezpečná výmena filtra v 1/3 životnosti
 • testovaná v akreditovaných laboratóriách doma a vo svete
 • použitie vo svete  od roku 1958
 • na Slovensku od roku 1994

Filtrácia pitnej vody CELESTE  EIP Pro spĺňa vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č.550/2007 Z.z., na úpravu pitnej vody. Mineralizácia vody ostáva zachovaná !

Filtrácia Celeste EIP Pro je vhodná pre všetky vekové kategórie, pre športovcov, deti a tehotné ženy. Významne pôsobí pri zvyšovaní imunity.

Odstránenie chlóru
99.9%
Úspora nákladov
70.2%

Najvýhodnejšia možnosť na trhu

Vďaka dotácii Celeste vám ponúkame vysoko kvalitné riešenie pitného režimu šetrné k životnému prostrediu.

- 0 %
Lacnejšie oproti barelovým výdajníkom vody
- 0 %
lacnejšie oproti kupovaným minerálkam
+ 0 %
Úspora času

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505